Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Důležité zákony a normy

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Nařízení GDPR

Informace k GDPR
Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu a serveru s fotografiemi. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Pšánky, sídlo: Pšánky čp. 10 Nechanice, 503 15, IČ: 48146994, DS: j2wak6r, telefon: 775 922 049, e-mail: ou.psanky@seznam.cz

Pověřenec pro ochranu OÚ: Mikroregion Nechanicko, svazek obcí
Kontaktní osoba: Ivana Lášová
Sídlo: Mokrovousy 18, IČ: 70957606, DS: fnis7qb, telefon: 498773921, e-mail: ou@mokrovousy.cz
Vyvěšeno: 28.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf
Smlouva o zřízení pověřence
(DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
Vyvěšeno: 28.03.2018Vyvěsila: Zubrová Martina Ke stažení pdf